Nejvíce svíček skladem pouze u nás

.Velký výběr platebních metod

.Nad 3000kč dopravné zdarma

.Najdete nás také na facebooku 

.Rychlá expedice 

Dodací lhůty
Závazná lhůta je do 5–ti pracovních dnů , Obvyklá dodací lhůta je do 2-ti  pracovních dnů od potvrzení objednávky dodavatelem..( v 90% realizujeme dodávky do 48 hod.). Přesnou dodací lhůtu, pokud je zboží skladem, nebo předpokládanou dodací lhůtu, pokud zboží není skladem, se Kupující dozví od Prodávajícího v momentu potvrzení objednávky.

Dodání zboží
Dodání zboží je možné tímto způsobem:
•  Zásilkovou službou dle výběru zákazníkem za ceny z aktuální nabíky e-shopu.
• Vlastním odběrem ve skladu společnosti HABAčeK s.r.o
Aktuální možnosti dodání zboží včetně cen jsou nabídnuty v objednávkovém formuláři prodávajícího.

Převzetí zboží a reklamace:
- Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody.

- Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit do 3 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě.

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a zboží balené do igelitové fólie.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.

Platební podmínky
Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo platbou online dle aktuální nabídky. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.
Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

Odstoupení od smlouvy
V souladu V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. (§ 53, odst. 7), má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt). Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží, nebo doručením zboží prostřednictvím některého z přepravců. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

* Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
* V původním obalu,
* S veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.)

Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. (Doporučeně neznamená na dobírku!) V případě vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy na základě výše uvedeného zákona nesmí být zboží Prodávajícímu zasláno dobírkou. V případě zaslání zboží dobírkou, případně při nesplnění podmínek pro vrácení zboží při odstoupení od smlouvy, tak jak je popsáno výše, si Prodávající vyhrazuje právo neakceptovat odstoupení od smlouvy a zboží vrátit na adresu Kupujícího na jeho náklady, které budou prodávajícím vráceny.
Způsob stornování objednávky: objednatel může stornovat objednávku v den jejího uskutečnění a to mailem, popř. telefonicky v kontaktech INFOLINKY.
Vrácení peněz:
Peníze za zboží vč. poštovného budou vráceny prostřednictvím bankovního převodu, proto je v žádosti pro odstoupení od smlouvy nutné vždy uvést číslo bankovního účtu, na který si přejete prostředky vrátit. Žádost o odstoupení od smlouvy s číslem bankovního účtu musí být zaslána Prodávajícímu vždy písemnou formou, musí obsahovat číslo objednávky, typ výrobku a kontaktní údaje o Kupujícím. Prodávající se zavazuje zaslat částku zpět neprodleně – tzn. nejpozději druhý den po obdržení žádosti o odstoupení od smlouvy, která má všechny uvedené náležitosti.
Reklamační řád a záruka na zboží
Reklamace zboží jsou řešeny v souladu s platným právním řádem.

Na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu společnosti HABAčeK s.r.o. se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční lhůta je kupujícímu oznámena v obchodních podmínkách dodavatele. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Kupující je povinen zboží neprodleně prohlédnout po jeho obdržení bez zbytečného odkladu a případné zjištěné vady oznámit prodávajícímu buď e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   nebo písemně na adresu Prodávajícího.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním
d) pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).
Řešení reklamací:
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík na vlastní náklady (** ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, popis závady a její četnost, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
5) kupující v případě oprávněné reklamace má právo požadovat po dodavateli náklady spojené s dopravou.
6) kupující je povinnen reklamované zboží dodat na vlastní riziko v úplném stavu, čisté a nepoškozené nad rámec vlastní reklamace.


** V případě zaslání reklamovaného zboží dobírkou si prodávající vyhrazuje právo takovéto zboží nepřevzít a odeslat zpět na adresu Kupujícího na jeho náklady.
Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonem stanovené lhůtě 30 dní od obdržení reklamace a reklamovaného zboží. O způsobu vyřízení reklamace je Prodávající povinen informovat Kupujícího neprodleně e-mailem na adresu uvedenou v objednávce zboží, nebo na poštovní adresu Kupujícího. V případě, že Kupující požaduje odeslání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci. Reklamační protokol bude kupujícímu dodán písemně či elektronicky na jeho adresu neprodleně.

Ochrana osobních dat
• Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony ČR zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
• Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně mimo smluvní přepravce, kterým jsou předány informace jen v rozsahu nutném k bezproblémovému doručení zásilek a případně finanční instituce poskytující splátkový prodej, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi.
• Údaje o nákupech a chování zákazníků budou využity pouze pro zákonné potřeby provozovatele serveru.
• Všechna data jsou zabezpečena proti zneužití a jsou umístěny na serverech společnosti, které nejsou zároveň využívány žádným jiným subjektem.Na přání zákazníka provozovatel vymaže poskytnuté údaje z objednávky a uchová pouze údaje pro potřeby účetnictví, tj dle zákona č. 563/1991 Sb.
• Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení Kupujícího do uživatelské sekce nebo na základě telefonického nebo emailového vyžádání Kupujícího u Prodávajícího.Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.
Závěrečná ustanovení
• Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem, přičemž jsou pro dodavatele a objednatele závazné ustanovení v době uskutečnění objednávky. Dodavatel má povinnost je spotřebiteli zpřístupnit.
• Kupující může uplatnit dle občanského zákoníku § 616 rozpor s kupní smlouvou a dle zákona na ochranu spotřebitele § 13.
• Veškeré ustanovení obchodních podmínek a reklamační řád nejsou v rozporu se zákony ČR a řídí se jimi.
• Copyright:Tento server je jak v části, tak v celku autorským dílem společnosti HABAčeK s.r.o. Výhradní práva na veškeré materiály jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu (texty, obrázky, popis nákupu, parametry, obchodní podmínky ani další části serveru), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu provozovatele. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
Odpovědnost za informace
• Provozovatel se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby.
• Provozovatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění.
• Provozovatel nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaným prostřednictvím provozovaného serveru.
• Provozovatel nenese v žádném případě následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html

4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrhprostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs

5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS  Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

geis logo

log4

 

Online platby